Công bố lưu hành mỹ phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng Mỹ phẩm

Theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt Nam trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường. Tổ chức, cá nhân này chỉ được...

Chi tiết