Tư vấn đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước đối với doanh nghiệp

Nhà nước luôn tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư phù hợp quy hoạch, chính sách nhà nước. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tiếp cận được những chính sách ưu đãi đầu tư của nhà nước đối với doanh...

Chi tiết

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, công ty có vốn đầu tư nước ngoài là công ty do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài...

Chi tiết

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc cảm thấy thị trường không còn phù hợp thì việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều tất yếu. Các trường hợp chấm dứt hoạt động...

Chi tiết

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Các trường hợp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện Thương nhân nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định trong Giấy phép, trừ trường hợp có hành vi vi phạm thuộc các trường hợp...

Chi tiết

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh thương nhân nước ngoài

Khi không còn nhu cầu muốn mở rộng kinh doanh hoặc vì một số lý do khách quan, việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Các trường hợp chấm dứt hoạt động Chi nhánh 1. Theo...

Chi tiết

Trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hay khách quan mà cơ quan nhà nước thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam. Chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:...

Chi tiết

1 2